Ota yhteyttä


Evankeliointi ja vankilalähetys ry:n tarkoituksena on Jeesuksen lähetyskäskyn täyttäminen viemällä evankeliumi vangeille ja heitä lähellä oleville. Kun Jeesus saa muuttaa sydämen, se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti niin ajalliseen kuin iankaikkiseen elämään.
Tehtäväänsä yhdistys toteuttaa yhteistyössä vankilasielunhoidon ja muiden vankilasaralla toimivien kanssa:

  • julistamalla evankeliumia vankiloissa (hengelliset tilaisuudet, raamattupiirit ja henkilökohtaiset keskustelut)
  • auttamalla ja tukemalla vankeja ja heidän perheitään vankeusaikana
  • edistämällä vankien sopeutumista siviiliin
  • järjestämällä hengellisiä tilaisuuksia vapautuneille
  • vierailemalla vankilatyön puitteissa eri seurakunnissa
  • osallistumalla vankilatyöhön liittyviin koulutustilaisuuksiin
  • Evankeliointi tilaisuuksien järjestäminen yhdessä seurakuntien kanssa


Evankeliointi ja vankilalähetys ry on yhteiskristillinen yhdistys ja tekee yhteistyötä seurakuntien kanssa. Yhdistykseen, joka on perustettu v.2000, kuuluu noin 100 jäsentä.

Evankeliointi ja Vankilalähetys ry on Sininauhaliiton jäsenjärjestö.


Yhdistyksen perustivat vuonna 2000  Jouko Jutila, Juhani Rajala ja Vesa Sarkkinen

Perustajajäsenistä yhdistyksessä on mukana edelleen: Juhani Rajala hallituksen jäsenenä ja Jouko Jutila kunniajäsenenä.

JÄSENKIRJEET

JÄSENKIRJEET OVAT PDF TIEDOSTOINA. TARVITSET SIIS ACROBAT READER OHJELMAN LUKEAKSESI . LINKKI ILMAISEEN OHJELMAAN LÖYTYY TÄÄLTÄ:

Acrobad Reader

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Evankeliointi ja Vankilalähetys ry:n säännöt
§ 1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Evankeliointi ja vankilalähetys ja sen kotipaikka on Turku.
§ 2. Toiminnan periaatteet ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoitus on Jeesuksen lähetyskäskyn täyttäminen ja erityisesti evankeliumin
vieminen vangeille niin Suomessa, kuin mahdollisesti ulkomailla. Lisäksi yhdistys pyrkii
tukemaan vapautuvia vankeja sopeutumisessa. Yhdistys tekee humanitääristä työtä
kotimaassa ja Iähialueilla. Yhdistys on riippumaton yhteiskristillinen ja pyrkii tekemään
yhteistyötä muiden kristillisten yhteisöjen kanssa.
Toteuttaakseen mainitun tarkoituksen, yhdistys
– vierailee vankiloissa ja laitoksissa
– vierailee eri seurakunnissa kertomassa työstään
– järjestää hengellisiä tilaisuuksia ja asiaan liittyvää koulutusta
– järjestää humanitääristä avustustoimintaa mahdollisuuksien mukaan
– jakaa tietoa jäsentiedotteilla ja muilla tarpeellisilla menetelmillä
§ 3. Talous
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja,
apurahoja sekä omistaa tarvittavia laitteita ja kiinteistöjä Yhdistys voi järjestää
rahankeräyksiä saatuaan asianmukaisen luvan. Yhdistys voi kerätä kolehtia
järjestämissään tilaisuuksissa ilman, että se on varsinaista rahankeräystä .Yhdistys voi
palkata toimintaansa tarpeellisen henkilökunnan.
Taloudellisen toiminnan on oltava hengellistä toimintaa tukevaa.
§ 4. Jäsenet
Yhdistykseen voi liittyä jokainen hallituksen hyväksymä tunnustava kristitty. Jäsenet
maksavat jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos
tämä on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai käytöksellään tai puheillaan vahingoittaa
yhdistyksen mainetta tai toimintaa.
§ 5. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen valitaan
vähintään kolme, enintään viisi jäsentä ja heille kaksi varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.
Rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus voi perustaa työryhmiä ja ottaa toimihenkilöitä tarpeen mukaan. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan kutsusta hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta – tai kun
kaksi hallituksen jäsentä niin vaatii, vähintään kuitenkin kerran vuodessa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja, on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Kun äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
§ 6. Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi
yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
§ 7. Tilinpito ja hallinto
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen
tarkastaa
vuosikokouksen valitsema tilintarkastaja. Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on annettava
tilintarkastajien
tarkastettavaksi kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
§ 8. yhdistyksen kokoukset
Hallitus kutsuu koolle yhdistyksen kokouksen. Kokouskutsu lähetetään kirjallisena jäsenille
viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun kuluessa hallituksen määräämänä päivänä.
Vuosikokouksessa käsitellään:
– kokouksen avaus
– kokouksen puheenjohtajan , sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan sekä kahden
ääntenlaskijan valinnat
– kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
– toimintakertomus
– tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
– tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
tilivelvolliselle
– toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen tulevalle toimintavuodelle
– hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
– tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
– muut kokouskutsussa mainitut asiat
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun
vähintään kymmenesosa (l/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on
pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun sellainen vaatimus on esitetty.
§ 9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa, kun sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava mikäli kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai
yhdistyksen purkamista. Jos yhdistys puretaan, on sen varat ja muu omaisuus käytettävä
yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaisesti katu- ja vankilatyöhön. Varojen
kohdentamisesta päättää kokous, joka tekee päätöksen yhdistyksen purkamisesta.

 
 
 
 

 📌  ILMOITUSTAULU

Hallituksen kokous ma 2.9 klo 17.30